Informatie

In Culemborg zijn er meerdere begraafplaatsen, die bij elkaar liggen:

Plantagehof is de begraafplaats aan de Achterweg waar sinds 2007 begraven wordt. Voor 2007 werd begraven op de oude begraafplaatsen. Deze liggen ook op de Achterweg, naast Plantagehof. Ze vormen samen één complex, maar zijn toch ook duidelijk van elkaar gescheiden door heggen en paden. Het zijn:

de Oude en nieuwe hervormde begraafplaats
de Rooms-katholieke begraafplaats
de Oud-katholieke begraafplaats
de Algemene begraafplaats
de Joodse begraafplaats
de Islamitische begraafplaats.

De begravingen op de oude begraafplaatsen betreffen alleen bijzettingen.

Geschiedenis

Oorspronkelijk werd de overledene in de hof (=tuin of erf) van de kerk begraven (kerkhof). Eind jaren ’20 van de 19e eeuw werd het wet dat begraafplaatsen buiten de bebouwde kom aangelegd moesten worden. In 1869 werd de eerste begraafplaats in Culemborg ingericht. Het oudste graf dateert van 1873. In 1930 vond er een uitbreiding plaats. De namen van de begraafplaatsen verwijzen naar verschillende geloofsachtergronden, die van oudsher aan de begraafplaatsen verbonden zijn.
Met ingang van 2000 is er ook een islamitische begraafplaats, waar voor moslims een laatste rustplaats gecreëerd is met inachtneming van de speciale gebruiken van de islam. Vanaf 2007 is de nieuwe begraafplaats, Plantagehof, in gebruik genomen met een rooms-katholiek en een algemeen gedeelte. De begraafplaatsen zijn gelegen aan de Achterweg, direct achter het stadspark De Plantage.

Soorten graven

Een belangrijke beslissing die bij het regelen van een begrafenis genomen moet worden, is de keuze van het graf. Er kan gekozen worden voor een zogenaamd eigen graf, een grafkelder, een algemeen graf, een kindergraf, of in geval van crematie een urnengraf of een urnennis in een van de columbaria (urnenmuren).

Bij een eigen graf heeft de rechthebbende minimaal twintig jaar de beschikking over het nieuwe graf. In overleg met de beheerder kan gekozen worden voor een langere periode. Daarna kan er steeds met tien jaar verlengd worden. In een eigen graf is plaats voor twee overledenen. In eigen graven kunnen urnen bijgezet worden. Tevens zijn er speciale urnengraven met de afmetingen honderd bij zestig centimeter. Ook is het mogelijk dat de overledene in een ‘eigen grafkelder’ bijgezet wordt. In een grafkelder is plaats voor het bijzetten van twee overledenen. Een grafkelder wordt gekocht onder dezelfde voorwaarden als een eigen graf. In overleg met het bestuur kan in uitzonderlijk geval gekozen worden voor een algemeen graf. Hierin wordt geen familielid bijbegraven. Het graf wordt voor tien jaar uitgegeven en wordt daarna geruimd.

Op de begraafplaatsen zijn diverse columbaria (urnenmuren) geplaatst, waarin urnen worden geplaatst in een open of gesloten nis. In een open nis kan een speciale klimaatbestendige stenen urn geplaatst worden, die goed bevestigd wordt. In de overblijvende ruimte in de nis bestaat de mogelijkheid voor het plaatsen van gedachtenisvoorwerpen of bloemen. Op de sluitplaat van een gesloten nis kan een tekst aangebracht worden op eenzelfde wijze als bij grafmonumenten. Verschillende velden op de begraafplaatsen zijn voor asverstrooiing ingericht.

Grafmonumenten

Voor het plaatsen van een monument of steen op een graf is toestemming nodig van het bestuur van de Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg. In de praktijk betekent het dat het plaatsen gebeurt in overleg met de beheerder. Het is niet verplicht om een grafmonument te plaatsen, maar het bestuur verwacht dat het graf netjes verzorgd wordt door de nabestaanden.

Ten aanzien van de vormgeving bestaat een grote mate van vrijheid, er is veel mogelijk, maar de vormgeving is wel gebonden aan maximale afmetingen. Ook worden eisen gesteld aan de duurzaamheid van de materialen en mag het monument geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaatsen.

Tarieven

Het complete overzicht van de huidige tarieven vindt u hier. Voor de verschillende begraafplaatsen zijn de tarieven gelijk.
Het basistarief is vastgesteld voor het begraven of bijzetten, het recht op een eigen graf of nis en het onderhoud van de begraafplaatsen.
Grafrecht en onderhoud kunnen, als u dat wenst, in overleg met de beheerder voor langere tijd dan twintig jaar afgekocht worden tegen de op dat moment geldende tarieven. Na het verstrijken van de gestelde tijd kan er opnieuw verlengd worden.

Onderhoud

Het onderhoud van de begraafplaats is meer dan het bijhouden van het graf door nabestaanden. Het onkruidvrij houden van de paden en de perken, het onderhoud aan de paden, het snoeien van de beplanting en het zorgen voor algemene aanplant en de infrastructuur zijn taken die professioneel gebeuren. Op deze wijze blijft de begraafplaats een verzorgde plek, waar u uw geliefden kunt herdenken. Bovengenoemd onderhoud wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van de Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg.

Tot slot: de beheerder van de begraafplaatsen verstrekt graag alle informatie die op de website niet aangereikt is.